OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpět

Rámcová technickoorganizační informace o provozu kamerového systému ve vozech AŽD Praha s.r.o. na trati Litoměřice horní nádraží – Most

1. Správce kamerového systému

AŽD Praha s.r.o.
IČO 480 29 483,
se sídlem Praha 10, Žirovnická 23146/2, 106 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 14616

2. Účel zpracování osobních údajů

 • Ochrana majetku společnosti AŽD Praha s.r.o. cestujících a zaměstnanců;
 • ochrana života a zdraví cestujících a zaměstnanců společnosti;
 • prevence proti vandalismu;
 • prevence bezpečnostních rizik při hromadné dopravě osob.

3. Kategorie osobních údajů

 • Prosté obrazové záznamy monitorovaných prostor;
 • zvukové záznamy nejsou pořizovány a není možné ani zpracování jakýchkoliv biometrických údajů.

4. Kategorie subjektů údajů

 • Cestující v hromadné železniční dopravě, kteří využijí pravidelnou linku Litoměřice – Most ke své přepravě;
 • ostatní fyzické osoby, které se v monitorovaném prostoru nacházejí z jiných důvodů než za účelem přepravy cestujících, a to zaměstnanci Správce v rámci výkonu jejich pracovních povinností (např. průvodčí) a potenciálně další osoby (např. příslušníci bezpečnostních sborů v rámci výkonu jejich působnosti).

5. Možní příjemci údajů mimo Správce

Vnitřní kamery

 • Policie České republiky v rámci výkonu své zákonné působnosti v souladu se zákonem o policii a souvisejícími právními předpisy. 

Vnější kamery

 • Policie České republiky;
 • Drážní inspekce; Ministerstvo dopravy;
 • ostatní dotčené orgány státní správy v rámci výkonu jejich zákonné působnosti;

6. Doba uchování záznamů:

Pro vnitřní kamery 3 kalendářní dny, poté je záznam automaticky přepsán novým.
Pro vnitřní kamery 10 kalendářních dnů, poté je záznam automaticky přepsán novým.

7. Režim fungování kamer: Nepřetržitý režim záznamu.8. Počet kamer a jejich rozmístění

Předmětem obrazového monitorování jsou vnitřní a vnější prostory vlakových souprav provozovaných, v rámci pravidelné veřejné hromadné přepravy na trase Litoměřice – Most.

V jednotlivých soupravách je umístěno vždy 6 kamer, z čehož 4 kamery snímají prostor uvnitř salonu vozu pro cestující (1 kamera instalovaná v každém prostoru dveří) a 2 kamery snímají vnější prostor před soupravou podle směru jízdy, pracoviště strojvedoucího bude mimo záběr těchto dvou kamer.

Bližší Informace o rozmístění kamer včetně specifikace účelu monitorování jednotlivých prostor je k dispozici u pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti AŽD Praha s.r.o.

9. Ochrana dat

Ukládaná obrazová data (osobní údaje) jsou chráněna ve více rovinách. Jde o propojení organizačních a technických opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

 1. Záznamová zařízení jsou umístěna na chráněném místě ve voze vlakové soupravy s dostatečným zabezpečením nad rámec běžného zabezpečení interních prostor. Samotné zařízení je v chráněném prostoru samostatně zabezpečeno proti neoprávněnému fyzickému přístupu.
 2. Obrazová data jsou odpovídajícími technickými prostředky chráněna proti náhodné ztrátě, poškození či neoprávněnému přístupu jak z vnitřní sítě, tak i z prostředí veřejného internetu.
 3. K obrazovým datům mají přístup pouze vybraní zaměstnanci zajišťující provoz kamerového systému a zodpovídající za bezpečnost a ochranu monitorovaných prostor.
 4. Export obrazových dat mimo zabezpečený prostor záznamového zařízení je povolen pouze na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo správních orgánů pro získání potřebného důkazního materiálu.

 

10. Práva subjektů údajů

Za stanovených podmínek může subjekt údajů uplatnit veškerá práva, která mu přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Výčet práv subjektů údajů týkajících se zpracování osobních údajů a způsob jejich uplatnění je uveden na internetových stránkách společnosti AŽD Praha s.r.o. v sekci „Ochrana osobních údajů“.